آموزش والدین

pic3

رشد مهارتهای حرکتی درشت

پس از تولد، کودک از عضلات بزرگ بدن خویش استفاده کرده و مراحل مهم رشد حرکتی مانند گردن گرفتن، غلت زدن، چهار

vale_masool3

هفت ویژگی یک والد مسئول

  شکی نیست که توانبخشی یک فرآیند تیمی است. این بدان معنا است که هر کسی که ذره ای در ارتقا سطح