آموزش والدین

pic3

رشد مهارتهای حرکتی درشت

پس از تولد، کودک از عضلات بزرگ بدن خویش استفاده کرده و مراحل مهم رشد حرکتی مانند گردن گرفتن، غلت زدن، چهار

vale_masool3

هفت ویژگی یک والد مسئول

  شکی نیست که توانبخشی یک فرآیند تیمی است. این بدان معنا است که هر کسی که ذره ای در ارتقا سطح

من خودم یه پا درمانگر شدم!

     یکی از جملاتی که گاه و بیگاه در کلینیک های توانبخشی شنیده می شود، همین جمله است که “من خودم یه