video_icon

فیلم مغز کودکان فلج مغزی

مغز فرمانده بدن بوده و بر کارکرد دیگر اندامها نظارت می کند. آیا می دانید در یک کودک فلج مغزی در پی