کاردرمانی حرکتی کودکان

کاردرمانی جسمی کودکان

کاردرمانی (OT) یکی از رشته های توانبخشی است که در سه زمینه جسمی، ذهنی و روانی به تمام گروه های سنی از

کاردرمانی ذهنی

کاردرمانی ذهنی کودکان

کاردرمانی ذهنی کودکان یکی از سه هدف اصلی کاردرمانگران در بهبود عملکردهای مغزی و افزایش کارایی کودک در انجام فعالیت های روزمره