کاردرمانی در مدرسه

نقش کاردرمانی در مدرسه

از گذشته تا به امروز مدرسه به عنوان اولین اجتماعی که کودکان پس از خانواده به آن وارد می شود، مورد توجه

دکتر وحید بیاتی