کوتاهی عضله آیلیوسوآس

☆این عضله به عنوان یک عضله تک مفصلی، قوی ترین عضله فلکسور مفصل هیپ (لگن) است. فعالیت های کاربردی این عضله را