کاردرمانی در آسیب های نخاعی

آسیب نخاعی چیست؟ سیستم عصبی مرکزی انسان از دو قسمت تشکیل شده است: مغز که در داخل جمجمه جای گرفته است و