کودکان توانخواه

تشنج در کودکان فلج مغزی

تشنج در کودکان فلج مغزی

تشنج چیست؟ مطابق تعریف بنیاد صرع، تشنج یعنی افزایش ناگهانی جریان انرژی الکتریکی مغز که برای مدت کوتاهی بر بدن اثر می

جراحی در کودک فلج مغزی

فلج مغزی و جراحی فلج مغزی در کودکان بر حسب شدت آسیب مغزی، درجات مختلفی دارد. برخی از کودکان می توانند راه

داروهای ضد تشنج در فلج مغزی

تشنج یکی از مشکلاتی است که ممکن است در کودکان فلج مغزی مشاهده شود. داروهای تشنج که به عنوان داروهای ضد صرع

video_icon

فیلم مغز کودکان فلج مغزی

مغز فرمانده بدن بوده و بر کارکرد دیگر اندامها نظارت می کند. آیا می دانید در یک کودک فلج مغزی در پی