کاردرمانگر-آناتومیست بالینی

کاردرمانی تخصصی کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز