جراحی در کودک فلج مغزی

جراحی یکی از انواع مداخلات ممکن برای کودکان فلج مغزی است، اما معمولا به عنوان اولین انتخاب درمانی در نظر گرفته نمی