BRAIN-DAMAG

آسیب های مغزی در کودکان

آسیب های مغزی در کودکان چگونه است؟ آیا مغز کودک من آسیب دیده است؟ چگونه میتوان آسیب های مغزی را در کودکان

داروهای ضد تشنج در فلج مغزی

تشنج یکی از مشکلاتی است که ممکن است در کودکان فلج مغزی مشاهده شود. داروهای تشنج که به عنوان داروهای ضد صرع

video_icon

فیلم مغز کودکان فلج مغزی

مغز فرمانده بدن بوده و بر کارکرد دیگر اندامها نظارت می کند. آیا می دانید در یک کودک فلج مغزی در پی