کار درمانی جسمی

تشنج در کودکان فلج مغزی

تشنج در کودکان فلج مغزی

تشنج چیست؟ مطابق تعریف بنیاد صرع، تشنج یعنی افزایش ناگهانی جریان انرژی الکتریکی مغز که برای مدت کوتاهی بر بدن اثر می

کاردرمانی حرکتی کودکان

کاردرمانی جسمی کودکان

کاردرمانی (OT) یکی از رشته های توانبخشی است که در سه زمینه جسمی، ذهنی و روانی به تمام گروه های سنی از