تشنج در کودکان فلج مغزی

تشنج در کودکان فلج مغزی

تشنج در کودکان فلج مغزی شایع است اما همه کودکان فلج مغزی تشنج نمی کنند. کودکانی که تشنج می‌کنند نیز انواع مختلفی

کاردرمانی حرکتی کودکان

کاردرمانی جسمی کودکان

کاردرمانی (OT) یکی از رشته های توانبخشی است که در سه زمینه جسمی، ذهنی و روانی به تمام گروه های سنی از