تشنج در کودکان فلج مغزی

تشنج در کودکان فلج مغزی

تشنج در کودکان فلج مغزی شایع است اما همه کودکان فلج مغزی تشنج نمی کنند. کودکانی که تشنج می‌کنند نیز انواع مختلفی